IMG 1511

Store LAR-projekter kan give udfordringer, det må man sande i Korsløkkeparken. Klimatilpasning og LAR-anlæg kan være en kompliceret affære, men heldigvis har problemerne ikke været forgæves – for af udfordringer kommer læring, og den har FAB valgt at dele ud af.

I Fyens Almenyttige Boligselskab (FAB) råder man, med sine 95 afdelinger på hele Fyn, over 8950 boliger, der huser mere end 20.000 beboere. I Korsløkkeparken ligger tre af de 95 afdelinger, og de stod først for, da en omfattende renoveringsplan startede i 2014. Renoveringen af Korsløkkeparken betegner FAB som deres største og mest komplicerede byggesag. Processen blev delt op i tre etaper, hvor den første stod færdig i 2016, og den anden er færdig i 2019, men den sidse forventes færdig i 2021.

Der er 1028 boliger i afdelingerne, om som en del af renoveringen planlagde man at inkorporere lokal afledning af regnvand – såkaldte LAR-anlæg, som primært består af grøfter og regnvandsledninger, der leder vandet til nedsivning i regnvandsbassiner, som vist på tegningen her nedenfor:

kort over korsløkkeparken

Det er et ambitiøst projekt og samtidig meget omfattende, da man tilbage i 2014 stadig manglede erfaring med så store LAR-anlæg.

På trods af gode intentioner, har der været en del udfordringer med både oversvømmelser, hvor man i nogle tilfælde er endt med at måtte pumpe vand væk fra regnvandsbassiner, som ikke kunne nedsive regnvandet i tilstrækkelig grad.

Et andet sted var der problemer med overløb til en nabogrund, som resulterede i oversvømmede kolonihaver. Der har også været lidt modstand fra beboere, der blandt andet var bekymrede for deres børns sikkerhed i nærheden af regnvandsbassinerne. Her har man efterfølgende sat afgrænsninger op.

På den positive front, nævner FAB de rekreative områder, der kommet efter anlæggene er fuldført, og at beboerne er meget glade for dem.

IMG 1511

Her ses et eksempel på de rekreative områder, og hvordan et lille hegn nu afgrænser området omkring regnvandsbassinet

FAB nævner som de vigtigste læringer:

• Vigtigt at afstemme projektet med beboerdemokratiet.

• Afdække afledte driftsrelaterede (fordyrende) forhold.

• Jordbundsforhold skal nøje undersøges.

• Vigtigt at undersøge eksisterende installationer, drænledninger o.l. i arealerne, hvor der påtænkes etableret LAR-bassiner.

• Der kan være fordyrende restriktioner i forbindelse med vinterbekæmpelse (salt, urea, grus, o.l.)

• Naboforhold skal undersøges – der kan være fare for, at vand i LAR-bassiner kan ændre grundvandsforholdene i tilstødende arealer.

IMG 1513

Projektleder Niels Møller-Madsen viste på inspirationsdagen rundt i Korsløkkeparken, og fortalte om udfordringer og succeser. Her ses et mindre vellykket areal til nedsivning, hvor man har måtte pumpe vandet væk, da det ellers løb over.

 

IMG 1519

På billedet ses et af Korsløkkeparkens vellykkede eksempler på nedsivning: Helt simpelt udløb til grøfter.

 

FAB fortalte om deres erfaringer ved arrangementet Klimatilpasning i boligforeninger d. 10. april 2019, som var arrangeret af Odense Kommune, Vandcenter Syd og CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Du kan finde inspiration til klimatilpasning i boligforeninger i hæfter "Regn den ud! - når det regner på etageboligbyggeri" HER

Læs mere om grønt tag og andre klimatilpasningsløsninger i hæftet ”Har du regnet den ud?” HER

Fotos: Palle Skov