Grøn Erhvervsvækst

Som CLEAN medlem har du også mulighed for at blive partner i Grøn erhvervsvækst projekterneBåde kommuner og private virksomheder er velkomne som partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Partnere bliver samtidig automatisk medlemmer i CLEAN uden merbetaling. Kommunale partneres kontingent afhænger af antal indbyggere. Private partneres kontingent afhænger af omsætningen. Ud over kontingent bidrager både kommunale og private partnere med egne timer i aftale med Grøn Erhvervsvækst sekretariatet. Du er velkommen til at kontakte Clean Grøn Erhvervsvækst for et uforpligtende møde.

Et CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnerskab åbner for mulighed for deltagelse i forskellige projekter i relation til smart energy and energieffektive bygninger i CLEAN.

Virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder udvikler sig innovativt ved at indgå i partnerskaber og klynger. Det viser performanceregnskabet for klynger fra Cluster Excellence Denmark, der desuden har et løbende opdateret klyngekatalog med oversigt over de danske klynger, herunder CLEAN.

Der udvikles til stadighed nye projekter.  

Kommer du fra en kommune?
Kommer du fra en privat virksomhed?
Kommer du fra en forsyningsvirksomhed, vidensinstitution eller andet, så kontakt os direkte

  

Kommune partner 

Årligt kontigent
ex. moms
< 35.000 indbyggere
Kommunen bidrager med 200 timer/år
kr 100.000,-
35.000-75.000 indbyggere
Kommunen bidrager med 200 timer/år
kr 150.000,-
> 75.000 indbyggere
Kommunen bidrager med 200 timer/år
kr 200.000,-

 

Kommunalt
Partnerskab
CLEAN
medlemskab
Stemmeret til CLEANs generalforsamling (1 stemme)
Deltagelse i 2 årlige partnermøder i projekt Grøn Erhvervsvækst  
Mulighed for deltagelse i styregruppe for projekt Grøn Erhvervsvækst  
Arrangementer og energievents tilpasset lokale forhold  
Fokus på SMV-virksomheder i EU ansøgninger
Prioritet ved fx besøg fra udlandet, PR-aktiviteter, events etc.
Invitation til at deltage i projektmodning
Forretningssamarbejde og netværk til CLEANs 170 medlemmer
Adgang til konceptet for Energihåndværker uddannelse  
Energimesse eller energievent i landsby/boligområde  
Mulighed for lokale arrangementer og events  
Aftenskoleforløb  
Pengeinstitutter (bankrådgivermøder og kundearrangementer)  
Netværksmøder mellem energihåndværkere og BedreBolig rådgivere  
Arrangementer i boligforeninger  
Partnerlogo på cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Virksomhedsprofil cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Brug af CLEAN logo med pay-off og CLEAN Grøn Erhvervsvækst logo
Partnerlogo i CLEAN og CLEAN Grøn Erhvervsvækst profilmateriale
Artikel i nyhedsmail CLEAN
Partnerfokus i CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsmails  
Assistance til markedsføring og synliggørelse af cases i kommunen
Brug af uvildige CLEAN Grøn Erhvervsvækst faktaark om energirenovering  
Udlån af roll-ups til brug for events (CLEAN Grøn Erhvervsvækst)  
Nyhedsmails og generel information omkring energirenovering
 Adgang til publikationer på websitet
Effektmåling og dokumentation af indsats  
Synliggørelse af de gode eksempler gennem EnergiForum Danmark task-force og styregruppen i BedreBolig  
Indlæg og videndeling om CLEAN Grøn Erhvervsvækst og CLEAN, adgang til powerpointskabeloner eller oplægsholder  
 1-1-møder mellem CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnere og sekretariat  
Personlig key-account kontakt i sekretariatet  
Kontaktperson i sekretariatet
Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår  

 

Privat partner

Årligt kontigent
ex. moms
< 50 mio. kr. i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 20.000 - 30.000,-
50-200 mio. kr i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 40.000,-
200-500 mio.i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 50.000,-
Over 500 mio. i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 60.000,-

 

Privat
Partnerskab
CLEAN
medlemskab
Stemmeret til CLEANs generalforsamling (1 stemme)
Deltagelse i 2 årlige partnermøder i projekt Grøn Erhvervsvækst  
Mulighed for deltagelse i styregruppe for projekt Grøn Erhvervsvækst  
Arrangementer og energievents tilpasset lokale forhold  
Fokus på SMV-virksomheder i EU ansøgninger
Prioritet ved fx besøg fra udlandet, PR-aktiviteter, events etc.
Invitation til at deltage i projektmodning
Forretningssamarbejde og netværk til CLEANs 170 medlemmer
Adgang til konceptet for Energihåndværker uddannelse  
Energimesse eller energievent i landsby/boligområde  
Mulighed for lokale arrangementer og events  
Aftenskoleforløb  
Pengeinstitutter (bankrådgivermøder og kundearrangementer)  
Netværksmøder mellem energihåndværkere og BedreBolig rådgivere  
Arrangementer i boligforeninger  
Partnerlogo på cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Virksomhedsprofil cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Brug af CLEAN logo med pay-off og CLEAN Grøn Erhvervsvækst logo
Partnerlogo i CLEAN og CLEAN Grøn Erhvervsvækst profilmateriale
Artikel i nyhedsmail CLEAN
Partnerfokus i CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsmails  
Assistance til markedsføring og synliggørelse af cases  
Brug af uvildige CLEAN Grøn Erhvervsvækst faktaark om energirenovering  
Udlån af roll-ups til brug for events (CLEAN Grøn Erhvervsvækst)  
Nyhedsmails og generel information omkring energirenovering
Adgang til publikationer på websitet
Effektmåling og dokumentation af indsats  
Synliggørelse af de gode eksempler gennem EnergiForum Danmark task-force og styregruppen i BedreBolig  
Indlæg og videndeling om CLEAN Grøn Erhvervsvækst og CLEAN, adgang til powerpointskabeloner eller oplægsholder  
 1-1-møder mellem CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnere og sekretariat  
Personlig key-account kontakt i sekretariatet  
Kontaktperson i sekretariatet
Udmeldelse skal ske med mindst 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår  

 

CLEAN Grøn Erhvervsvækst fremmer efterspørgsel, synliggørelse og uddannelse indenfor klimasikring og energieffektivt byggeri. Som et nyt indsatsområde er der i 2017 medtaget en indsats i forhold til klimasikring af bygninger hos private grundejere. Som en konsekvens af denne ændring kalder vi kalder nu vores projekt GE 3.0. Der er 17 partnere og projektet hører under CLEAN, Danmarks grønne klynge www.cleancluster.dk 

Aktiviteterne er fordelt på: energi og klima samt en fælles projektledelse og partnermøder. 15 partnere er tilknyttet energisporet og 9 partnere er tilknyttet klimasporet. Nye partnere er meget velkomne. Se bliv partner.

Budget

Det samlede kontantbudget i 2018 er 1,78 mio. pr år heraf 0,4 mio. kr pr. år til Energisporet, 1,12 mio.kr til Klimasporet og 0,24 mio. kr. pr. år til fælles projektledelse/udvikling og partnermøder. Den samlede årsnorm er 2,2 personer. Hertil kommer egenfinansiering fra partnere i form af timer 1,32 mio. kr. pr. år.
Energisporet er 100 % finansieret af partnerfinansieret og har ikke nogen tidsbegrænsning. Klimasporet er 50 % partnerfinansieret og 50 % finansieret af grundejernes investeringsfond og strækker sig frem til 1. juni 2019.

Organisering

Partnerskabet Grøn Erhvervsvækst har et energi- og klimaspor, som er projektlig gjort i 2 projekter: ”GE3.0 Energi- og projektledelse ”Sammen om klimatilpasning”. Partnerskabet har et sekretariat, som koordinerer og forestår det daglige arbejde. Energi og klimasporet har hver deres styregruppe, med 5 partnere og 2 suppleanter i hver. Styregrupperne mødes 2 gange årligt i april og maj. Styregrupperne beslutter på indstilling fra sekretariatet, mål og aktiviteter for det kommende år indenfor projekternes budgetter. Der er indenfor både energisporet og klimasporet nedsat arbejdsgrupper.

Alle partnere på tværs af de faglige interesser mødes til 2 årlige partnermøder i august og januar. Partnermødet i januar fungerer som en nytårskur, hvor der også inviteres eksterne og potentielle partnere med. Partnermødet i august er kun for partnere. Der er nedsat en styregruppe til hver af de to spor, energi og klima, som mødes 2 gange årligt

Formål GE 3.0 Energispor:

Tankegangen bag energisporet er at danne rammerne for forretningsudvikling for håndværkere og leverandører af energiløsninger og understøtte med uddannelse, synliggørelse, markedsudvikling og vidensdeling. Gennem disse tiltag skabes værdi for kommuner i form af synliggørelse, beskæftigelse, vækst, energibesparelser og CO2-reduktion uden for kommunen som virksomhed og hermed et væsentlig bidrag til opfyldelse af klimaplan. For private boligejere giver energirenovering værdi i form af sundhed, bedre komfort og tryghed, værdisikring, bedre driftsøkonomi, sikring mod stigende energipriser samt god samvittighed. For private virksomheder giver energirenovering værdi i form af øget omsætning, beskæftigelse, netværk og synliggørelse.

For GE 3.0 energispor var der i første del af 2017 fokus på aktiviteter i form af energievent og oliefyrsarrangementer til boligejere, hvor også håndværkere og energirådgivere havde mulighed for at deltage. Formålet var synliggørelse af fordelene ved energirenovering samt udskiftning af oliefyr med varmepumpe eller anden grøn energiforsyning. For anden halvdel af 2017 er målet at synliggøre gode cases, som kan inspirere boligejere og synliggøre energihåndværkere. Desuden er det målet at opgradere energihåndværkernes vidensniveau indenfor effektiv brug af sociale medier og app´s samt viden om ny lovgivning og energieffektive løsninger. Der vil desuden ske en erfaringsopsamling på afholdte oliefyrsarrangementer med henblik på vurdering af, om der er sket eller planlægges udskiftning af oliefyr. Partnere i energisporet gennemfører desuden ”brunch og boligtips”, energimesse og B2B håndværkertræf. Der afsøges mulighed for gearing af energispor gennem tilførsel af eksterne midler. Fungerende arbejdsgrupper under energisporet er for indeværende ”håndværkeruddannelse”, ”Cases” og B2B-arrangementer.

Formål GE3.0 klimaspor ”Sammen om klimatilpasning”

Formålet med projektet er at engagere og mobilisere de private grundejere i at klimasikre deres boliger og bygninger på baggrund af en erkendelse af, at det kan være komplekst at finde den rette og bedste løsning. Endvidere er markedet udfordret af høje priser, en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører og få muligheder for valg af kreative løsninger, der skaber merværdi.Derfor handler en del af projektet om at udarbejdeet overskueligt informationsmateriale om klimatilpasningsløsninger til grundejere samt at uddanne lokale kloakmestre og anlægsgartnere, så de kender til flere og andre løsninger end traditionelle nedsivningsanlæg, og så de som ”klimaentreprenører” kan løfte anlægsopgaverne med brug af de nyeste klimatilpasningsløsninger og samtidigt vækste herpå. CLEAN og Smith Innovation udvikler klimaentreprenørkursus og informationsmateriale om klimasikring til grundejere. Det nye klimaprojekter bygget op om en række aktiviteter i de deltagende kommuner Kolding, Middelfart, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn.

For klimasporet er der for nuværende arbejdsgrupper indenfor ”formidlingsmateriale”, ”klimaentreprenør” og ”klimamesse”

Historik

Grøn Erhvervsvækst projektet var i perioden 2010-2014er initieret af Middelfart kommune og en række partnere, og var i 2010-2013 et projekt støttet af EU og Syddansk Vækstforum. Målet var at skabe 300 nye grønne job i perioden.
Projektet er blevet kendt på de markante resultater med 29 % vækst i omsætning for energihåndværkere uddannet i CLEAN Grøn Erhvervsvækst regi og 165 årsjob skabt på 3 år. Der er desuden uddannet 225 energihåndværkere i Grøn Erhvervsvækst indenfor salg, forretningsudvikling og energirenovering/energitjek.

De 165 årsjobs svarer til DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder. Hertil kommer DKK 38,5 mio. i positiv samfundseffekt.

Projektet er blevet anerkendt med en CSR-pris for bedste partnerskabsprojekt i 2012 samt nominering som finalist til et af de 5 bedste projekter i EU i 2013 for bæredygtig vækst for SMV-virksomheder.

Fra 1. september 2013 blev det et selvfinansierede offentligt-privat partnerskab.Fra 1. januar 2014 blev projektet fusioneret ind i Lean Energy Cluster.1. maj 2014 fusionerede Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster, til Danmarks grønne klynge: CLEAN - og Grøn erhvervsvækst projektet fulgte med. I perioden Derefter ændrede partnerskabet status til projekt og har nu navnet CLEAN Grøn Erhvervsvækst, som et selvstændigt subbrand under CLEAN med eget logo og denne hjemmeside. I 2014-2015 har projektet haft fokus på medvirken til uddannelse af BedreBolig rådgivere samt mathcmaking/netværksmøder mellem energihåndværkere, Bedre Boligrådgivere og forsyningsselskaber. I 2016 var der fokus på gennemførelse af energievents og oliefyrsarrangementer herunder brug af energitrailer, som en måde at nå ud til boligejere på med aktiv medvirken af håndværkere og BedreBoligrådgivere.

Når du skal i gang med dit energirenoveringsprojekt på en større bygning, er det anbefalelsesværdigt at bruge fagfolk, der er efteruddannet inden for energi, og som kan vejlede dig sikkert igennem byggeprojektet. 

BedreBolig
Find en oversigt af BedreBolig-rådgivere på www.bedrebolig.dk

Håndværkerlisten
Find en energihåndværker, eller en energihåndværker, der også er uddannet BedreBolig rådgiver på Håndværkerlisten

Tilmeld dig her

 

Håndværksmestre, som har gennemført CLEAN Grøn Erhvervsvækst efteruddannelsen ”Bliv Mester i Energi” kommer på Håndværkerlisten (aktivt link) og kan markedsføre sig som ”Energihåndværker”.

 

Årligt kontigent
ex. moms
 Energihåndværker PLUS  Listeregistrering
  kr 3.000,-  Gratis 

 

Fordele Online virksomhedsprofil
Relevant opdatering via nyhedsbreve
Ret til brug af energihåndværkerlogo
Fremhævet som ugens håndværker på www.grønerhvervsvækst.dk ×
Fremhævet med topplacering i energihåndværkerlisten ×
Deltagelse i gratis netværksmøder/temaaftener. Reduceret pris på andre ×
Tilbud om medvirken i kampagner ×
Caseomtale af energirenoveringsopgaver ×
Tilbud om medvirken i udviklingsprojekter ×
Detagelse i task force vedrørende samarbejde med BedreBolig-ordningen ×
Energievents: mulighed for gratis deltagelse til borgerevents ×
Match making med potentielle lokale kunder ×
Rabat på leje af Energitrailer + 300 kr. i depositum ×
Deltagelse i gratis ekskursioner. Reduceret pris på andre ×
Rabat på gennemlæsning af hjemmeside og reklamemateriale, samt idéer til kvalitetsløft ×

 


Hvorfor skal jeg stå på CLEAN Grøn Erhvervsvækst håndværkerliste?
De boligejere, der besøger CLEAN Grøn Erhvervsvæksts hjemmeside er meget interesseret i at se, hvilke håndværkere, der er efteruddannede energihåndværkere, i netop deres lokalområde. Desuden bruger håndværkere selv listen til at se efter potentielle samarbejdspartner.

Som uddannet energihåndværker, har du ret til:
•    Oprettelse på håndværkerlisten, virksomhedsprofil
•    Nyhedsbrev, faktaark
•    Energihåndværkerlogo, QR-kode til film samt 5 streamere til bil

Som uddannet energihåndværker og betalende EnergihåndværkerPlus, har du ret til:
- det samme som de ikke-betalende energihåndværker, samt følgende fordele:
•    Fremhævelse med farvet topplacering på håndværkerlisten
•    Indkaldelse til netværksmøder
•    Tilbud om medvirken i kampagner
•    Presseomtale
•    Mulighed for branding i form af månedens håndværker
•    Synliggørelse på kort og link til virksomhed
•    Tilbud om medvirken i udviklingsprojekter
•    CLEAN Grøn Erhvervsvækst vil favorisere EnergihåndværkerPlus i forhold til tilbud og netværk, samt videreformidle potentielle kunder for f.eks. aftenskolehold, energimesser (f.eks. tilbud om stand enten gratis eller til reduceret pris) og andre energievents som CLEAN Grøn Erhvervsvækst er med til at afholde.

At blive EnergihåndværkerPlus og dermed være en del af CLEAN Grøn Erhvervsvækst netværket koster kun: 3.000 kr. pr. år ekskl. moms.

Har du spørgsmål om EnergihåndværkerPlus så kontakt:

Charlotte Darre
Tlf: 3086 6686
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  


Tilmeld dig her

 

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

Super Energihåndværker

 

Fra 1. maj er Grøn Erhvervsvækst (GE) ikke længere et EU støttet projekt, og er derefter selvfinansierende. For håndværkerne betyder det, at ydelserne som GE tilbyder, skal finansieres gennem et medlemskab.

Medlemskabet kommer til at koste et beløb på 5.000 kr. pr. år, hvor du som Energihåndværker bliver opgraderet til Super Energihåndværker.

Energihåndværkere som har gennemgået uddannelsen ’Bliv Mester i Energi’ har indtil den 1. juni til at tilmelde sig som Super Energihåndværker. Efter den 1. juni vil energihåndværkerne som ikke er medlemmer ikke længere fremgå fra GEs hjemmeside, og ydelserne fra GE bortfalder.

Medlemskabet som Super Energihåndværker giver fordelene:

  • du bliver eksponeret via Grøn Erhvervsvækst, og får en virksomhedsprofil på GEs hjemmeside.
  • du får mulighed for at anvende GEs logo.
  • du får mulighed for at deltage i gå-hjem-møder og udbygge din viden.
  • du får adgang til kunder via indbydelser til deltagelse i GEs kampagner.
  • du får assistance til presseomtale af udvalgte gode cases og gode råd fra GEs energikonsulent.
  • du får nyhedsbrev fra Grøn erhvervsvækst og udlevering af streamers til firmabiler.
  • du bliver tilbudt kvalificerede kundemøder/leads mod betaling pr. møde efter aftale om antal møder/måned.
  • du får mulighed for at blive månedens håndværker, og modtage en Energi Award og ekstra eksponering.

Grøn Erhvervsvækst forventer at du Super Energihåndværkere brænder for at yde en ekstra indsats for at fremme energieffektiviseringer i bygninger, og aktivt deltager i Grøn Erhvervsvækst arrangerementer og leverer cases til sekretariatets hjemmeside.

Fordelene og forventningerne til en Super Energihåndværker er nærmere beskrevet under vilkår.

 

 


 

 

TILMELDINGSFORMULAR

 

{redform}1{/redform}

Underkategorier

CLEAN Grøn Erhvervsvækst bidrager gerne med egne artikler til medier eller bidrager med input til andres artikler i en bred vifte af medier.