I fremtiden vil det regne mere og kraftigere, og som klimaet ændrer sig, er der behov for, at vi tilpasser os det. Klimatilpasning handler om at ruste vores byer til at håndtere regnen, så vi mindsker risikoen for oversvømmelser. Dette bl.a. ved hjælp af skybrudssikring og ved håndtering af regnvand inde på egen grund i stedet for at aflede til forsyningens kloaksystem.

Som hus- og grundejer kan du håndtere regnvand på egen grund for at minimere potentielle oversvømmelser i hus og have - både hos dig selv og dine naboer. Følg guiden til hvordan du kommer i gang og tag din lokale klimaentreprenør med på råd. Lad os være sammen om klimatilpasning.

Se flyeren i stort format og læs hæftet "Har du regnet den ud?" og få gode råd til at håndtere regnvand på egen grund.

Klimatilpasning regnvand  Har du regnet den ud klik her 250x340px

 

1

Hvorfor?

Har du eller en nabo problemer med oversvømmelser på grund eller i kælder, når det regner? Eller står du overfor at skulle separatkloakere? Ved at håndtere regnvand på egen grund kan du hjælpe dig selv og andre.

Regnvandet kan samtidig bruges som en ressource og skabe merværdi – fx i form af mere biodiversitet i haven med et regnbed eller et grønt tag. Du kan også opsamle og genanvende dit regnvand til fx havevanding. Derfor handler det i første omgang om at afdække behov, ønsker og muligheder.

2

Hvad?

Som vist på forsiden af dette kort findes der forskellige løsninger til at håndtere regnvand på egen grund og sky-brudssikre din bolig. På nettet findes der beskrivelser og guides til forskellige løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR)
og skybrudssikring. Se bl.a.:

  • grønerhvervsvækst.dk
  • laridanmark.dk
  • klimatilpasning.dk
  • kommunens hjemmeside

Eller spørg din lokale klimaentreprenør, kloakmester eller anlægsgartner om mulighederne.

3

Hvordan?

Der findes forskellige regler
og krav til at etablere LAR-
og skybrudssikringsløsninger
i din kommune. Vær opmærksom på at der kan være tilladelser, du skal søge inden anlægsstart. Før du går i gang skal du bl.a. have tjek på:

  • kloakforhold – er det tilladt at udtræde for regnvand og nedsive på egen grund - jordens egnethed til nedsivning.
  • afstand til bebyggelse og skel

Få evt. rådgivning hos din lokale klimaentreprenør, kloakmester eller anlægsgartner.

 

4

Hvor meget?

Tag- og overflade areal vil være bestemmende for størrelsen af dit regnbed, antallet og stør relsen af faskiner eller en kombination af flere løsninger. Også her kan du søge rådgivning hos din lokale klimaentreprenør, kloakmester eller anlægs-gartner.

5

Ansøgning

Hvis løsningen kræver det, skal du ansøge din kommune om tilladelse til håndtering af tag- og overfladevand på egen grund, inden du går i gang, fx en nedsivningstilladelse. Få eventuelt hjælp af din lokale klima entreprenør, kloakmester eller anlægs gartner. Når du har de nødvendige tilladelser, kan din klimaentreprenør anlægge løsningen og derefter kan den færdigmeldes til kommunen.

6

Økonomi

Når du håndterer regnvand på egen grund, kan du søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget hos dit kloakforsyningsselskab. En forudsætning for tilbagebetaling er, at du fra din kommune har fået en tilladelse til bortskaffelse af regnvand på din egen grund, fx en nedsivningstilladelse. Kommunen skal også give til-lad else til delvis udtræden af forsyningsselskabet. Kontakt derfor din kommune og hør om mulighederne. Vær opmærksom på at der også er mulighed for håndværkerfradrag.

 

 

Udarbejdet af CLEAN og Smith Innovation med det formål at løfte kendskabet til eksisterende klimatilpasningsløsninger hos private grundejere. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og følgende ni CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnere: Kolding Kommune, Middelfart Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Nordfyns Kommune, Odense Kommune, BlueKolding, Middelfart Spildevand, Huset Middelfart og IBC Kursuscenter.